Banner Ars Coin Wien 16
Coins 142 Marcus Aurelius caesar, 139-161 AD. Denarius 145-147. AR 19 mm - 3,28 g. O:\ AVRELIVS CAE – SAR AVG PII F Bare head r. R:\ COS – II Honos standing l., holding branch and cornucopiae. C 105. BMC A. Pius 594. RIC A. Pius 429a. XF+